Încadrare muncitor/ îngrijitor

Categorie: Anunţuri Creat: Joi, 08 August 2019

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, cu sediul în localitatea Botoşani, str. Prieteniei nr. 2, judeţul Botoşani, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de:
1. Numele funcţiei: MUNCITOR pe perioadă nedeterminată
- Număr posturi: 1
Concursul de paznic se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă – 26 august 2019, ora 9
- Proba interviu - 26 august 2019, ora 13
2. Numele funcţiei: INGRIJITOR pe perioadă nedeterminată
- Număr posturi: 1
Concursul de îngrijitor se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă – 26 august 2019, ora 9
- Proba practică – 26 august 2019, ora 12
- Proba interviu - 26 august 2019, ora 14
Dosarele se depun la secretariatul unităţii în perioada 19-20 august 2019

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiţii generale:
a) are cetatenia română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba română, scris si vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercitiu;
e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de falsori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice postului:
- Vechime: minim 2 ani;
- Studii: cel puţin şcoală profesională (pentru postul de îngrijitor)
- Studii: cel puţin şcoală profesională în domeniu electric (pentru postul de muncitor)
- Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art. 56 lit. g), h) şi art. 61 lit. (a), (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat 2019.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
1. Cerere de înscriere concurs,
2. Copia carte de identitate şi copia certificatului de naştere,
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului,
4. Copia cărţii de muncă şi fila din Revisal care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, în copie,
5. Cazierul judiciar,
6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie, cu cel puţin 6 luni anterior datei concursului,
7. Curriculum vitae,
8.Recomandare de la ultimul loc de muncă.

Actele prevăzute la punctele 2 şi 3 vor fi prezentate în original, în vederea verificării conformităţii.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”, strada Prieteniei nr. 2, Botoşani. Relaţii suplimentare la sediul unităţii din strada Prieteniei nr. 2 Botoşani, persoană de contact: Ionescu Laura/ Leizeriuc Elena telefon: 0231584006, fax: 0231584007, E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Accesări: 295