Concurs paznic

Categorie: Anunţuri Creat: Luni, 08 Februarie 2021

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Botoşani scoate la concurs 2 posturi de paznic:
- 1 post pe perioadă nedeterminată
- 1 post pe perioadă determinată (pe perioada incapacității temporare de muncă a titularului)

Concursul pentru posturile de paznic se va desfășura astfel:
- Depunerea dosarelor de înscriere: 08.02.2021 – 19.02.2021, între orele 10-12 la sediul instituției
- Selecția dosarelor: 22-23.02.2021
- Afișarea candidaților care îndeplinesc condițiile de participare: 3 noiembrie 2020
- Proba scris – 03.03 2021, ora 9,00
- Proba interviu – 03.03 2021, ora 11,00
- Afișarea rezultatelor 03.03 2021, ora 16,00
- Depunerea contestațiilor 04.03. 2021, între orele 9,00- 14,00
- Afișarea rezultatelor finale 04.03 2021, ora 16,00

Condiții generale:
a) are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaște limba română, scris si vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice postului:
- Vechime: minim 3 ani
- Studii medii
- Atestat de pază
- Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ
- Abilități pentru munca în echipă
- Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art. 56 lit. g), h) şi art. 61 lit. (a), (b) sau (c) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat 2019.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
1. Cerere de înscriere concurs,
2. Copia carte de identitate și copia certificatului de naștere,
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului,
4. Copia cărții de muncă şi fila din Revisal care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, în copie,
5. Cazierul judiciar,
6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie, cu cel puțin 6 luni anterior datei concursului,
7. Curriculum vitae,
8. Recomandare de la ultimul loc de muncă.
Actele prevăzute la punctele 2 şi 3 vor fi prezentate în original, în vederea verificării conformității.

 

Accesări: 114