Programe Phare TVET RO

Categorie: Programe Phare Creat: Vineri, 28 Decembrie 2007

 Programele Phare TVET RO 0108.01 şi 0108.03 de coeziune economică şi socială şi de reformă instituţionala a învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar românesc

    Scopul programelor:
* reforma instituţionala a învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar (TVET RO 0108.01);
* coeziunea economică şi socială ( TVET RO 0108.03 ).
    Obiectivele prioritare ale programelor sunt axate pe:
* investiţii - în scopul îmbunătăţirii şi adecvării stării igienico-sanitare a unităţilor şcolare implicate, identificării necesităţilor de completare a dotărilor materiale existente şi dotării unităţilor şcolare în conformitate cu profilul de formare profesională;
* continuarea reformei VET - în scopul raţionalizării sistemului de formare profesională iniţială şi continuă, profilării unităţilor şcolare în concordanţă cu specificul regional, revizuirii şi adaptării traseelor de formare profesională continuă, revizuirii şi adaptării sistemului curricular pentru învăţământul TVET.
   Financiar, unitatea beneficiază de un buget estimat la cca. 150.000 de EURO pentru proiectul de reabilitare aprobat, respectiv de un buget estimat la cca. 500.000 EURO, prin corelarea cu programul de dotare cu echipamente.


    Etapele semnificative ale proiectelor:

•  Depunerea candidaturilor unităţilor şcolare - ca centre de resurse (fostele şcoli VET + 11 şcoli speciale, desemnate de minister) şi ca şcoli de aplicaţie - martie-aprilie 2002.

•  Analizarea ofertelor şi stabilirea unităţilor incluse în program - iunie÷octombrie 2002 (printre acestea, Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoşani, fostă şcoală de demonstraţie în programul Phare VET RO 9405, în familia ocupaţionala Electronică, automatică, informatică tehnologică industrială, a câştigat detaşat licitaţia de oferte şi a fost desemnat drept Centru de Resurse pentru Regiunea Nord-Est, iar alte cinci unităţi din judeţ au fost desemnate drept şcoli de aplicaţie - patru din Botoşani: Grupul Şcolar de Industrie Uşoară, Grupul Şcolar de Construcţii de Maşini, Grupul Şcolar Economic şi de Drept Administrativ, Grupul Şcolar Agricol şi Grupul Şcolar Agricol Şendriceni).

• Vizitarea şcolilor din program şi conceperea planurilor arhitecturale de principiu pentru reabilitarea clădirilor şi structurilor - noiembrie ÷ martie 2003.

•  Derularea acţiunilor incluse în programul de reformă curriculară:

* elaborarea Standardelor de Pregătire Profesională pentru toate domeniile de bază şi toate calificările incluse în acestea - mai ÷ iunie 2003 (valabile pentru anul şcolar 2003 - 2004);
* elaborarea programelor pentru modulele de specialitate şi a celor pentru disciplinele de cultură generală, la clasa a IX-a pentru Şcoala de Arte şi Meserii (SAM) - iunie 2003 (valabile pentru anul şcolar 2003 - 2004);
* formarea formatorilor pentru manageri de unităţi şcolare şi pentru profesori - iunie - octombrie 2003, martie 2004;
* formarea cadrelor didactice tehnice şi a directorilor de unităţi şcolare, în cadrul unui program centralizat de M.E.C.T. - septembrie 2003-august 2004;
* adaptarea, actualizarea şi finalizarea Standardelor de Pregătire Profesională pentru calificările de nivel 1, 2 şi 3 - ruta lungă (prin SAM) şi de nivel 3 - ruta scurtă (prin liceul tehnic) - noiembrie ÷ decembrie 2003;
* validarea Standardelor de Pregătire Profesională pentru calificările de nivel 1, 2 şi 3 - ruta lungă (prin SAM) - ianuarie 2004;
* elaborarea noului Curriculum pentru nivelul 1 SAM (clasele a IX-a - a X-a) şi pentru clasele a IX-a şi a X-a de liceu, profil tehnic - februarie ÷ martie 2004;
* validarea noului Curriculum pentru nivelul 1 SAM (clasele a IX-a - a X-a) şi pentru clasele a IX-a şi a X-a de liceu, profil tehnic - martie 2004;
* elaborarea manualelor şi anexelor curriculare pentru curriculum-urile validate şi în vigoare - martie ÷ mai 2004;
* elaborarea ghidurilor de evaluare pentru unităţile de competente specifice calificărilor de nivel 1 SAM - aprilie ÷ mai 2004;
* conceperea şi sistematizarea structurilor curriculare unitare pentru cele 3 niveluri de pregătire profesională şi tehnică.

• Derularea activităţilor din cadrul Planului Regional de Acţiune pentru Reforma Învăţământului Profesional şi Tehnic (PRAI) - pentru regiunile pilot (N-E, Centru, Muntenia) - iunie ÷ decembrie 2003.

• Derularea activităţilor din cadrul Planului Local de Acţiune pentru Reforma Învăţământului Profesional şi Tehnic (PLAI) - pentru regiunile pilot (N-E, Centru, Muntenia) - decembrie 2003 ÷ februarie 2004.

•  Elaborarea Planurilor de Acţiune ale Şcolilor (PAS) pentru perioada estimată de implementare a Programului - martie ÷ mai 2004.

• Derularea activităţilor din cadrul Programului de Asigurare a Calităţii în Învăţământului Profesional şi Tehnic (PASC) - pentru regiunile pilot (N-E, Centru, Muntenia) - februarie 2004 ÷ în derulare.

•  Finalizarea Proiectului Phare TVET 0108.01 - septembrie 2004. 

 
Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoşani:

• a fost desemnat drept Centru de resurse pentru Regiunea N-E ;

• a fost vizitat de reprezentanţii UE şi s-a conceput un plan iniţial pentru Proiectul de reabilitare a corpului B , aflat actualmente în plină desfăşurare;

• are patru autori de Standarde de Pregătire Profesională şi de Curriculum-uri pentru nivelurile 1, 2, 3 de calificare pe ruta lungă (prin şcoala de Arte şi Meserii) şi pentru nivelul 3 de calificare pe ruta scurtă (prin liceu tehnic) , în domeniile :
* Mecanic - prof.ing. HANCEA GHEORGHE;
* Electromecanic şi Electric - prof.ing. DROMERESCHI RODICA;
* Electronică şi automatizări - prof.ing. MANIGA VASILE şi HURMUZ DINU

•  are opt formatori :
* de manageri - prof.ing. HANCEA GHEORGHE (director-adjunct) şi prof. POGURSCHI GEORGETA (director);
* de profesori - prof.ing. IONESCU LUIGI, prof.sing. ŞTIR IOAN (Electronică), prof.ing. BÂRSAN OCTAVIAN (Mecanică), prof.BĂRCULET ANA (Istorie), prof. RĂUS SIMONA (Limba şi literatura română, Consilier educativ), prof. AGRIGOROAIE TUDOR (Fizică);

• a fost desemnat drept membru al Grupului de lucru 5 PRAI , coordonat de directorul unităţii - prof. GEORGETA POGURSCHI (care a participat la numeroase întruniri şi şedinţe de lucru, la nivel regional, în perioadă mai - octombrie 2003), calitate în care a elaborat, actualizat şi finalizat materialul Analiza referitoare la capacitatea şi calitatea resurselor de formare din Regiunea existente în anul şcolar 2002 - 2003 (prin prelucrarea şi sistematizarea datelor referitoare la resursele umane şi materiale de care dispun unităţile şcolare TVET din cele 6 judeţe ale Regiunii N-E);

• a fost vizitat de reprezentanţi ai IMC Consulting - firma care asigură consultanţă de specialitate pentru reforma curriculară TVET (doamnele JANET SWAINGER - 5.09.2003 şi SUSAN BENNET - 24.09.2003), pentru verificarea stadiului de elaborare a analizei resurselor şi a dotărilor existente în unitate;

• a susţinut, prin formatori şi autori de curriculum (HANCEA GHEORGHE, IONESCU LUIGI şi DROMERESCHI RODICA), instruiri generale ale cadrelor didactice tehnice şi directorilor de unităţi şcolare , în cadrul Consfătuirilor judeţene ale cadrelor tehnice din judeţul Botoşani (9.09.2003) şi Neamţ (Piatra-Neamt şi Roman - 11.09.2003);

• a susţinut un curs de formare a cadrelor didactice tehnice din domeniile Electric şi Electromecanic din Regiunea N-E, în sediul unităţii, în perioada 8-10.10.2003, prin formatorii şi autorii menţionaţi anterior;

• a participat, prin autorii de curriculum managerii şi formatorii săi, la un program susţinut de activităţi de instruire şi formare, cum ar fi :
* elaborarea Standardelor de Pregătire Profesională - nivelul 1 de calificare şi a Programelor şcolare pentru modulele de instruire de specialitate, clasa a IX-a a şcolii de Arte şi Meserii, în domeniile Electronică şi automatizări, Electromecanică, Electric şi Mecanic (variantele în vigoare în 2003-2004) - Bucureşti, mai ÷ iunie 2003 (autorii de curriculum);
* cursurile de instruire şi formare pentru revizuirea şi elaborarea Standardelor de Pregătire Profesională pentru şcoala de Arte şi Meserii , în domeniile Electronică şi automatizări, Electric şi Mecanic - nivelurile 1, 2 şi 3 de calificare - Bucureşti, Braşov, Hunedoara, Suceava, Medias, Sinaia, mai÷iunie şi octombrie ÷ decembrie 2003 (autorii de curriculum);
* stagiile de instruire pentru validarea Standardelor de Pregătire Profesională - Suceava, Medias, Sinaia, decembrie 2003 (autorii de curriculum);
* stagiul pentru validarea Standardelor de Pregătire Profesională - Sinaia, ianuarie 2003 (autorii de curriculum);
* cursurile de instruire şi formare pentru elaborarea Curriculum-ului pentru şcoala de Arte şi Meserii, în domeniile Electronică şi automatizări, Electric şi Mecanic - nivelul 1 de calificare şi pentru elaborarea Curriculum-ului pentru Liceul tehnologic , clasele a IX-a şi a X-a - nivelul 3 de calificare - Bucureşti, Sinaia, februarie ÷ martie 2004 (autorii de curriculum);
* cursurile de instruire şi formare pentru management şcolar şi pentru formatorii de profesori - Sinaia şi Miercurea-Ciuc, iunie ÷ iulie şi septembrie ÷ octombrie 2003; Bacău, martie 2004 ( formatorii, directorii);
* întâlnirile Grupurilor de lucru pentru elaborarea Planului Regional N-E de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar românesc (directorul) - Sinaia, Piatra-Neamţ, Iaşi, Botoşani, iunie ÷ octombrie 2003;
* instruirea cadrelor didactice pentru implementarea curriculum-ului şcolar specific şcolii de Arte şi Meserii, învăţării centrate pe elev şi metodelor moderne şi active de învăţare şi evaluare - Suceava, octombrie 2003, Bacău, martie 2004 (formatorii de profesori);
* stagiul de instruire "Formarea pentru lucrul cu întreprinderile" - Gura-Humorului, noiembrie 2003 (o echipă alcătuită din director, responsabilul de catedră Electro, un membru din catedra de Mecanică, un reprezentat al agenţilor economici parteneri , precum şi directorul-adjunct, ca formator);
* stagiul de formare "Orientare şi consiliere privind cariera în învăţământul profesional şi tehnic" - Bacău , decembrie 2003 (directorul);
* seminarul "Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic - Autoevaluarea unităţii şcolare ca furnizor de formare profesională" - Sinaia, ianuarie 2004 (directorul);
* seminarul "Planurile de Acţiune ale şcolilor" - Bacău, februarie 2004 (directorul);
* seminarul regional "Orientare şi consiliere profesională" - Bacău, februarie 2004 (directorul-adjunct, consilierul educativ, responsabilul comisiei diriginţilor);
* Conferinţa "Asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională în România - perspective europene", organizată cu directorii unităţilor şcolare centre de resurse şi şcoli de aplicaţie - Sinaia, februarie 2004 (directorul);
* cursurile de instruire şi formare pentru elaborarea Curriculum-ului pentru şcoala de Arte şi Meserii, în domeniile Electronică şi automatizări, Electric şi Mecanic, nivelele 2 şi 3 - Sinaia, mai 2004 (autorii de curriculum);
* sesiunea de formare "Managementul informaţiilor " - Sinaia, iunie 2004 (responsabilul catedrei de Informatică şi administratorul de reţea);
* Conferinţa finală a Programului Phare TVET RO 0108.01, în cadrul căreia a fost prezentat, în format electronic, materialul "Experienţe referitoare la integrarea elevilor cu nevoi speciale", realizat de prof. Rodica Dromereschi şi Georgeta Pogurschi - Eforie Nord, septembrie 2004.
 
Efectele şi indicatorii de progres ai programelor :

• Conceperea şi aplicarea unui sistem curricular adaptat nevoilor de formare profesională continuă ale fiecărui tânăr, cerinţelor pieţei muncii locale şi exigentelor Comunităţii Europene (din perspectiva aderării României la UE).

•  Crearea unui parteneriat economic şi social viabil în comunitatea locală.

• Reabilitarea infrastructurii unităţilor şcolare incluse în program şi care au aprobate proiecte în acest scop (în context, la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoşani a fost reabilitat corpul B de la sediul central al unităţii, destinat laboratoarelor şi cabinetelor tehnice).

• Completarea, actualizarea şi modernizarea dotărilor materiale ale unitătior şcolare implicate în program (în context, Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoşani a primit un laborator de informatică modern, multimedia, în calitatea sa de Centru de resurse al Regiunii N-E, precum şi laboratoare specifice pregătirii de bază în domeniile în care instruieşte elevi prin şcoala de Arte şi meserii - Electronică şi automatizări, Electric şi Electromecanică, Mecanică).

• Elaborarea unor documente de proiectare a activităţii didactice şi extracurriculare , din perspectivele adaptării la cerinţele pieţei muncii locale şi la necesităţile de instruire şi formare ale comunităţii locale, asigurării calităţii în activitatea didactică şi integrării elevilor cu nevoi speciale prin programe de tip inclusiv (cum ar fi Planul de Acţiune al şcolii pentru perioada 2004-2010 - versiunea 2004 şi Planul de Acţiune al şcolii pentru realizarea indicatorilor de calitate specifici declaraţiei de calitate nr. 5 - "Desfăşurarea activităţii de predare învăţare" - versiunile 2004 şi anul şcolar 2004-2005 - documente de anvergură, pentru care Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botoşani a primit aprecierea unanimă a forurilor de resort, la Consfătuirile tematice în care s-au prezentat).

• Conceperea, implementarea şi generalizarea aplicării metodelor activ participative de învăţare centrată pe elev, a metodelor didactice complementare şi a celor de includere a tuturor elevilor într-un învăţământ modern, axat pe identificarea, considerarea şi împlinirea nevoilor lor de educaţie, instruire şi formare generală şi profesională, de orientare şi consiliere în alegerea carierei.

• Formarea, dezvoltarea şi consolidarea unor echipe de lucru - pentru realizarea de materiale de proiectare, analiză şi prognoză a activităţii din unitate, de autori de curriculum - care colaborează permanent, între ei şi în grupurile din care fac parte, la nivel naţional, pentru elaborarea şi actualizarea documentelor curriculare, de formatori - care se instruiesc în domeniile managerial şi didactic şi se implică direct în formarea în cascadă a altor cadre didactice, precum şi de implementare a Standardelor de Pregătire Profesională, a Programelor şcolare şi a metodelor şi procedeelor didactice moderne, specifice reformei curriculare TVET, atât scoala de Arte şi Meserii, cât şi la liceul tehnologic.
 
Accesări: 8321